សំបុត្រ Temp

សំបុត្រ Temp

សុវត្ថិភាព អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអាចចោលបាន ដើម្បីការពារឯកជនភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹង Temp Mail គ្រប់គ្រងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរហូតដល់ 20 និងទំហំផ្ទុក 5GB ។ ល្អបំផុតសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដោយសុវត្ថិភាព និងរក្សាប្រអប់សំបុត្រសំខាន់របស់អ្នកឱ្យស្អាត។

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នក។